AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BEYŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgeler ve 31 Ekim 2022 tarihli 115010 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda; Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) “Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

9) Adli ve İdari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren ”Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin Sosyoloji ile Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmuş olmak. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, Son 2 yıl (2021-2022) içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

2) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel, PowerPoint vb, mülakat esnasında uygulamalı bilgisayar sınavı yapılacaktır.)

3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) Adayların 20.12.2022 tarihi itibarı ile en az (6) altı aydır Beyşehir İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı, özrü bulunmamak, (Sağlık kurulu raporu mülakatta başarılı olan adaylar için geçerlidir.)

6) İşin süresi: Daimi ( 3 ay deneme süreli)

7) Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.aile.gov.tr/ linki üzerinden yapılacaktır. (Sisteme girişler yalnızca E-Devlet şifresi ile yapılabilmektedir!)

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.aile.gov.tr/ linki üzerinden, 20.12 .2022 tarihi ile 29.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. (Sisteme girişler yalnızca E-Devlet şifresi ile yapılabilmektedir!) SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları ve başvuru yapanların aşağıda istenilen belgeleri en geç 05.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar (Saat 17.00) şahsen Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim etmeleri ve “Evrak Alındı Belgesi” almaları gerekmektedir.

2) Eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Evrak teslim esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların ve başvuru tarihi mesai bitiminden sonra evrakını getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Fakülte diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,

2) (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi,

4) 3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Özgeçmiş. (A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

6) Mülakatta başarılı olan adaylar için tam teşekküllü hastaneden çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu,

7) Askerlik durum belgesi (askerlikle ilişiği olmadığına dair belge)

8) Adli sicil kaydı,

9) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (e.devlet),

10) Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

11) Özel şartlarlarda belirtilen belgelerin asılları ve fotokopileri,

12) Beyşehir de en az altı aydır ikamet ediyor olduğunu ispatlayıcı belge, e.devletten. “Tarihçeli yerleşim yeri belgesi” (Özel şartlar 4.madde gereği)

Not: Adaylardan talep edilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra asılları iade edilecektir.

E) DİĞER HUSUSLAR

Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişisi olduklarından, sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edilecektir.

NOT: (İnternet üzerinden başvurusunu yapan ve evrak teslim işlemini tamamlayan başvuranlar arasından, işe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata alınır. Mülakata alım sürecinde, kişiler KPSS puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi mülakata alınır)

Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecek olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

Uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olan adayların işe alımı Mütevelli Heyetinin onayına sunulacak olup, Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün de onayı ve güvenlik soruşturması alındıktan sonra sözleşme imzalatılarak göreve başlaması yapılacaktır.

Vakfımız mülakat/sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Mülakat tarihi : 10.01.2023

Mülakat Başlangıç Saati: 10:00

Mülakat yeri : Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı odası. Beyşehir Kaymakamlığı Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı Tel: 0-332 512 42 07

 

Mehmet Kemal AKPINAR

Beyşehir Kaymakamı

Vakıf Başkanı

https://vakifilan.aile.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir